share
پیاده رو متحرک
  • پیاده رو متحرک
  • پیاده رو متحرک
  • پیاده رو متحرک

پیاده رو متحرک

کاربرد پیشرفته ترین تکنولوژی کنترلی در پیاده رو های برقی اتوماتیک،ساختار و عملکردی کامل، با ثبات و قابل اطمینان فراهم می سازد. این پیاده روهای برقی برای نصب و تعمیر و نگهداری در مراکز خرید و حمل و نقل مسافرین بسیار راحت و مناسب هستند که ایستادن بر روی آنها لذت خرید و جا بجایی را به راحتی به شما منتقل می کند.

اطلاعات تامین کننده

شرکت شایان سیر نوید

تهران

تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش

نصب آسانسور، نگهداری آسانسور، فروش قطعات

مشاهده سایت فروشنده

توضیحات محصول

پنج پیاده رو به شکل نوارهای بسته که بوسله دستگاه ویژه ای یکی در درون دیگری و با سرعت های مختلف حرکت می کنند.
نوار خارجی آهسته با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت حرکت می کند این سرعت معمولی شخصی سات که پیاده راه می رود و گام گذاشتن روی نواری که چین آهسته حرکت می کند، در پهلوی این نوار، در داخل آن، نار دوم با سرعت ۱۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کند.  در واقع، سرعت نوار دوم که با سرعت ده کیلومتر در ساعت حرکت می کند، نسبت به نواز اول که با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت حرکت می کند تنها ۵ کیلومتر در ساعت است. بنابراین، عبور از روی نوار اول به روی نوار دوم بهمان اندازه آسان است که عبور از روی زمین به روی نوار اول، نوار سوم دشوار نیست همین طور به آسانی می توان از روی نوار سوم به روی نوار چهارم که با سرعت ۲۵ کیلومتر در ساعت حرکت می کند، گام گذاشت. نوار پنجم مسافر را به جائی که برایش لازم است می رساند. در آنجا مسافر برعکس از روی یک نوار به روی نوار دیگر و بالاخره به روی زمین بی حرکت می رود.

سایر خدمات شرکت